Telefoon 0181 627 027 Mijn dossier Ouwerkerk Online

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ouneno B.V., handelend onder de naam: Ouwerkerk Notariaat.

Op de dienstverlening van Ouwerkerk Notariaat zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.

1.1 Ouwerkerk Notariaat is de handelsnaam van Ouneno B.V.. Ouneno B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de notariële (advies)praktijk te beoefenen.

1.2 Ouneno B.V. hierna te noemen: Ouwerkerk Notariaat.

Artikel 2.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ouwerkerk Notariaat en de cliënt, waaronder de overeenkomst van opdracht die wordt overeengekomen tussen Ouwerkerk Notariaat en de opdrachtgever (cliënt) en op alle met of uit deze opdracht verband houdende en/of voortvloeiende (rechts)handelingen,

(rechts)verhoudingen en (rechts)gevolgen, tenzij voorafgaand aan de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever/cliënt.

2.3 De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever/cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van

Ouwerkerk Notariaat, maar ook ten behoeve van de aandeelhouder(s) en bestuurder(s) van Ouwerkerk Notariaat, de aandeelhouder(s) en bestuurder(s) van de houdstermaatschappij(en), de rechtsopvolgers van de niet-natuurlijke personen alsmede ten behoeve van de notaris(sen), kandidaat-notaris(sen), waarnemer(s) en alle andere personen die voor Ouwerkerk Notariaat werkzaam zijn of zijn geweest, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Ouwerkerk Notariaat zijn ingeschakeld alsmede alle personen voor wier handelen Ouwerkerk Notariaat aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen. Niet alleen Ouwerkerk Notariaat maar alle voornoemde personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 4.

4.1 Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek waarbij Ouwerkerk Notariaat zich jegens de opdrachtgever (cliënt) verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

4.2 Alle opdrachten van de opdrachtgever(s)/cliënt(en) gelden als uitsluitend aan Ouwerkerk Notariaat, de opdrachtnemer, gegeven en worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ouwerkerk Notariaat, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek en van artikel 7:409 Burgerlijk

Wetboek wordt uitgesloten. Alle in artikel 3 bedoelde personen die voor of ten behoeve Ouwerkerk Notariaat, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Slechts Ouwerkerk Notariaat als contractspartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten.

4.3 Verstrekte opdrachten worden door Ouwerkerk Notariaat uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt. Indien de opdrachtgever/cliënt de inhoud van de door Ouwerkerk Notariaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever/cliënt jegens Ouwerkerk Notariaat gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 5.

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever/cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6.

Een opdracht geldt als aanvaard:

 • als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de opdrachtgever/cliënt; dan wel
 • als de opdrachtgever/cliënt een door Ouwerkerk Notariaat op verzoek van de opdrachtgever/cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt, dan wel
 • als Ouwerkerk Notariaat een koopovereenkomst van een registergoed ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot Ouwerkerk Notariaat behoort de akte van levering zal verlijden, en de werkzaamheden ter zake start.

Artikel 7.

 • Het staat Ouwerkerk Notariaat vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouder(s), bestuurder(s) en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden.
 • Bij het inschakelen van derden neemt Ouwerkerk Notariaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. Ouwerkerk Notariaat zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever/cliënt ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever/cliënt. Ouwerkerk Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever/cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 • Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Ouwerkerk Notariaat zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 8.

 • Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is Ouwerkerk Notariaat bevoegd van de cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
 • Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van Ouwerkerk Notariaat.
 • Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 • In het geval van overlijden van de opdrachtgever/cliënt gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 • De opdrachtgever/cliënt verplicht zich alle feiten en omstandigheden te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever/cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Ouwerkerk Notariaat verstrekte informatie.
 • Indien de opdrachtgever/cliënt onvolledige en/of onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan Ouwerkerk Notariaat, ten gevolge waarvan laatstgemelde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan haar verstrekte opdracht (alsnog) correct uit kunnen voeren, heeft Ouwerkerk Notariaat het recht deze schade en kosten bij de opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen. Dit laatste geldt ook indien door Ouwerkerk Notariaat gevraagde (aanvullende) gegevens niet tijdig worden aangeleverd door de opdrachtgever/cliënt.
 • Indien de opdrachtgever/cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is Ouwerkerk Notariaat gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen.
 • Indien na het verstrekken van een opdracht telefonisch of op andere mondelinge wijze wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven, zal de opdrachtgever/cliënt Ouwerkerk Notariaat voor de onjuiste tenuitvoerlegging daarvan niet aansprakelijk kunnen houden.
 • De opdrachtgever vrijwaart Ouwerkerk Notariaat en de aan haar verbonden personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ouwerkerk Notariaat ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Ouwerkerk notariaat in verband met het voeren van verweer tegen dergelijk vorderingen.

Artikel 9.

Ouwerkerk Notariaat licht de opdrachtgever(s)/cliënt(en) tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, deelt tijdig aan de opdrachtgever(s)/cliënt(en) mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 10.

 • Voor zover er geen opdrachtbevestiging van de opdrachtgever/cliënt is ontvangen, impliceert het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Ouwerkerk Notariaat op verzoek van de opdrachtgever/cliënt opgemaakte (concept-)akte de erkenning van het verlenen van een opdracht aan Ouwerkerk Notariaat.
 • De ontvangst door Ouwerkerk Notariaat van een koopovereenkomst van een registergoed waarin is bepaald dat de notaris die tot Ouwerkerk Notariaat behoort de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan Ouwerkerk Notariaat tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.
 • Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging of na mondeling-/schriftelijke akkoord van een door Ouwerkerk Notariaat afgegeven offerte, verbindt de opdrachtgever/cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht verzonden declaraties.

Artikel 11.

 • Met betrekking tot werkzaamheden die door Ouwerkerk Notariaat worden verricht ten behoeve van een opdracht zonder dat deze werkzaamheden uiteindelijk leiden tot het passeren van een notariële akte alsmede ten behoeve van een door de opdrachtgever/cliënt ingetrokken opdracht, zal Ouwerkerk Notariaat het honorarium voor de verrichte werkzaamheden in rekening brengen bij de opdrachtgever/cliënt op basis van de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het door Ouwerkerk Notariaat gehanteerde uurtarief samen met de kosten die zij in het kader van de opdracht heeft gemaakt, alles te vermeerderen met omzetbelasting, tenzij tussen de opdrachtgever/cliënt en Ouwerkerk Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen.

In het geval dat de door Ouwerkerk Notariaat verrichte werkzaamheden voortvloeien uit een koopovereenkomst, brengt Ouwerkerk Notariaat het honorarium voor de verrichte werkzaamheden in rekening conform het daaromtrent in de koopovereenkomst bepaalde en bij gebreke van een dergelijke regeling in de koopovereenkomst, bij koper.

 • In geval een opdracht (tot passeren) binnen 48 uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld of wordt geannuleerd of indien de opdrachtgever/cliënt op de geplande afspraak niet verschijnt, behoudt Ouwerkerk Notariaat zich het recht voor de opdrachtgever/cliënt extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 12.

 • In het kader van de uitvoering van de opdracht zal Ouwerkerk Notariaat mogelijk gelden van de opdrachtgever/cliënt of derden ontvangen. Ouwerkerk Notariaat zal deze gelden onderbrengen bij één of meer door Ouwerkerk Notariaat gekozen banken. Ouwerkerk Notariaat zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet nakoming van de verplichtingen door een betreffende bank.
 • Over gelden die aan Ouwerkerk Notariaat zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarover door Ouwerkerk Notariaat rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve Ouwerkerk Notariaat de gelden houdt een rente vergoed maximaal gelijk aan de ontvangen rente daarover door Ouwerkerk Notariaat onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan één week onder Ouwerkerk Notariaat berusten.
 • Bij de ontvangst van gelden mag Ouwerkerk Notariaat op grond van (notariële) gedragsregels bedragen van vijftienduizend euro of meer niet in contanten in ontvangst nemen. Ouwerkerk Notariaat behoudt zich het recht voor om in alle gevallen betaling van gelden in contanten te weigeren. In geval van betaling in contanten van bedragen groter dan één duizend euro is Ouwerkerk Notariaat bevoegd de door de bank berekende afstortkosten aan de opdrachtgever/cliënt door te berekenen.
 • Ouwerkerk Notariaat zal nooit bedragen in contanten uitbetalen aan de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 13.

 • Indien ten behoeve van de opdrachtgever(s)/cliënt(en) van Ouwerkerk Notariaat gelden in depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de akte dienen direct te worden voldaan. Het hiervoor onder 12.2 bepaalde inzake rentevergoeding is van overeenkomstige toepassing.
 • Aan het in depot stellen van gelden bij Ouwerkerk Notariaat, zijn kosten van beheer en administratie verschuldigd.
 • De gemelde kosten van beheer en administratie zullen, indien mogelijk, bij uitkering van het depot worden verrekend met de op het depot geplaatste gelden. Indien verrekening niet mogelijk is zullen de kosten van beheer en administratie bij declaratie aan de opdrachtgever/cliënt in rekening worden gebracht. Het hierna onder 17.1 bepaalde inzake de betalingstermijn is van overeenkomstige toepassing.
 • Ouwerkerk Notariaat mag slechts tot betaling aan een partij overgaan indien: – zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of
 • na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan danwel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
  • Zij die partij zijn bij een notarieel depot, hebben in verband met vorenstaande een voorwaardelijk aanspraak jegens Ouwerkerk Notariaat, en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin betreffende partij(en) uiteindelijk als rechthebbende(n) wordt/worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.
  • Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover daarin in de depotakte niet is voorzien dan wel een depotakte ontbreekt.

Artikel 14.

 • De aansprakelijkheid van Ouwerkerk Notariaat, of van diegenen die voor haar -al dan niet als werknemer- werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, is beperkt tot de dekking waarvoor een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Ouwerkerk Notariaat ten onrechte een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade is voortgevloeid. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
 • Indien door of in verband met uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever/cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Ouwerkerk Notariaat, of diegenen die voor haar -al dan niet als werknemer- werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Ouwerkerk Notariaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Ouwerkerk Notariaat in verband met die verzekering draagt.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Ouwerkerk Notariaat, of diegenen die voor haar -al dan niet als werknemer- werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Ouwerkerk Notariaat aansprakelijk wordt gesteld voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Ouwerkerk Notariaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en voor het onderschept worden of manipulatie van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of email.
 • Elke aansprakelijkheid voor schade, indirecte schade of gevolgschade daaronder begrepen, ontstaan door storing in de elektronische communicatie met derden of bij derden, waaronder -doch niet limitatief- Banken, Kadaster, Kamer van Koophandel, Ministerie van Justitie en Gemeenten, is beperkt tot nihil.
 • Ouwerkerk Notariaat adviseert nimmer over fiscale of andere niet zuiver-juridische zaken of onderdelen daarvan. Iedere aansprakelijkheid van Ouwerkerk Notariaat is, in afwijking van het bovenstaande, inzake fiscale heffingen beperkt tot nihil. Cliënt verplicht zich inzake kwesties waarin de fiscaliteit een rol speelt, om zich te laten bijstaan door een fiscalist of andere belastingkundige.
 • Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van 1 jaar. Artikel 15.
 • Alle door of vanwege Ouwerkerk Notariaat uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De door Ouwerkerk Notariaat vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Artikel 16.
 • Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever/cliënt een honorarium verschuldigd, te vermeerderen met enerzijds verschotten, dat wil zeggen al dan niet met omzetbelasting belaste kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Ouwerkerk Notariaat ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt worden gemaakt, kantoorkosten en eventuele meerwerkkosten en anderzijds omzetbelasting, alles tezamen te noemen: “de nota”, “de declaratie”, “het factuurbedrag” of “de rekening”.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van het product van enerzijds het gebruikelijke uurloon van Ouwerkerk Notariaat respectievelijk het overeengekomen uurloon en anderzijds de totaal door Ouwerkerk Notariaat aan de opdracht bestede tijd.
 • Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het tarief, een door Ouwerkerk Notariaat vast te stellen bedrag in rekening gebracht.
 • Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, is Ouwerkerk Notariaat bevoegd voor extra werkzaamheden (meerwerk) die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van de gemaakte uren declareren en dus bevoegd een hoger bedrag dan het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever/cliënt of derden. Ouwerkerk Notariaat zal dit in voorkomend geval tijdig aan de opdrachtgever/cliënt melden. Indien dit meerwerk naar het uitsluitend oordeel van Ouwerkerk Notariaat veroorzaakt wordt door dan wel zijn oorzaak vindt bij één partij, is Ouwerkerk Notariaat bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Ouwerkerk Notariaat.
 • Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.
 • Het honorarium kan worden verhoogd naar mate de behandeling van de opdracht een grotere spoedeisendheid behoeft.
 • Het aan Ouwerkerk Notariaat toekomende honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 • Ouwerkerk Notariaat is steeds gerechtigd tussentijdse declaraties te versturen.

Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening worden gebracht.

 • Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Ouwerkerk Notariaat, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever/cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van de betalingsverplichting.
 • De kosten die door Ouwerkerk Notariaat worden gemaakt als gevolg van een woonplaatskeuze ten kantore van Ouwerkerk Notariaat komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 17.

 • Betaling van rekeningen van Ouwerkerk Notariaat dient volledig, zonder opschorting en zonder enige verrekening of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als tussen Ouwerkerk Notariaat en de opdrachtgever/cliënt is overeengekomen of anders door Ouwerkerk Notariaat op of bij de rekening is vermeld.

Ingeval een (notariële) akte wordt ondertekend dient in afwijking van het vorenstaande, de betaling van de declaratie volledig en zonder enige verrekening of korting te hebben plaatsgevonden op het moment dat de (notariële) akte wordt ondertekend, bij gebreke waarvan de ondertekening van de (notariële) akte wordt uitgesteld en de kosten van dat uitstel voor rekening komen van de nalatige partij of indien zulks nader overeengekomen wordt, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ondertekening van de (notariële) akte.

 • Nagekomen declaraties van derden ten laste van de opdrachtgever/cliënt dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
 • De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig dagen na factuurdatum geschiedt.

Artikel 18

 • De opdrachtgever/cliënt aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is bij overschrijding van gemelde termijn(en) in verzuim en aansprakelijk voor de incassokosten die Ouwerkerk Notariaat vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt alsmede voor de door Ouwerkerk Notariaat ter zake bestede tijd, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Tevens is de opdrachtgever/cliënt dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijk rente) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Als de opdrachtgever/cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor gemelde Besluit als incassokosten vijftien procent (15%) van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).

 • Ingeval de opdrachtgever/cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, kan Ouwerkerk Notariaat weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze staken of opschorten. Ouwerkerk Notariaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van gemeld handelen.

Artikel 19.

Ouwerkerk Notariaat behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur) tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. Ouwerkerk Notariaat behoudt zich het recht voor om tussentijdse verhogingen van tarieven van derden, waaronder -doch niet limitatief- Banken, Kadaster, Kamer van Koophandel, Ministerie van Justitie en Gemeenten aan opdrachtgever door te belasten. Artikel 20.

20.1 Op de dienstverlening van Ouwerkerk Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is Ouwerkerk notariaat onder meer verplicht:

 • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat, en
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

20.2 Door Ouwerkerk Notariaat een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

Artikel 21.

Een vordering op Ouwerkerk Notariaat vanwege uitbetaling van geld op grond van de rechtsverhouding die in de akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand.

Ouwerkerk Notariaat betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan de degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

Artikel 22.

Ouwerkerk Notariaat behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard 5 jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

Artikel 23.

Ouwerkerk Notariaat houdt zich aan alle bestaande notariële beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. Artikel 24.

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de klachtenregeling is doorlopen.

Artikel 25.

In het geval dat de opdrachtgever/cliënt een klacht heeft over Ouwerkerk Notariaat, dient deze klacht eerst kenbaar gemaakt te worden aan Ouwerkerk Notariaat. Eerst indien daarop door Ouwerkerk Notariaat niet of niet op bevredigende wijze wordt gereageerd, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich met de klacht te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, of;
 • de Geschillencommissie Notariaat, of;
 • de desbetreffende Kamer voor het Notariaat, of – de burgerlijke rechter te Rotterdam.

Artikel 26.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 27

Ouwerkerk Notariaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever/cliënt niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Ouwerkerk Notariaat, gevestigd in de gemeente Nissewaard en gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 60/2015 en te raadplegen op www.ouwerkerknotariaat.nl.

Wilt u een offerte? Deze maken we graag voor u in orde!

Vraag offerte aan

Blijf op de hoogte

Als eerste horen over interessante events en nieuwtjes? Schrijf u in, dan houden we u per e-mail op de hoogte.

  Contact

  Bezoekadres
  Boyleweg 8
  3208 KA Spijkenisse

  T 0181 627 027
  F 0181 627 044
  E info@ouwerkerknotariaat.nl

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag
  08:45 – 12:30 uur
  13:15 – 17:00 uur

  Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken. Neem contact op en we bespreken uw wensen.